fbpx

Senarai Universiti di Malaysia

Buat pertama kalinya kami dedahkan senarai universiti di Malaysia. Umumnya universiti di Malaysia ini dapat dibahagikan kepada 6 kategori: Universiti Penyelidikan, Universiti Komprehensif, Universiti Berfokus, Universiti Swasta, Kolej Universiti dan Kolej Swasta. Klik pada butang di bawah untuk melihat kategori-kategori universiti.

UNIVERSITI PENYELIDIKAN

Universiti Malaya (UM)

Universiti Malaya ditubuhkan pada 8 Oktober 1949 hasil gabungan di antara King Edward VII College of Medicine (1905) dan Raffles College (1928). Universiti Malaya ketika itu memainkan peranan utama di dalam melahirkan modal insan yang mahir dan terlatih dalam Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) dan Singapura dan kemudiannya Malaysia.

Universiti Malaya telah dinamakan sebagai salah satu daripada empat universiti penyelidikan di Malaysia serta merupakan peneraju dalam bidang penyelidikan. Dengan bertambahnya dana penyelidikan dan perundingan serta peningkatan bilangan pelajar pascasiswazah, Universiti Malaya telah menubuhkan Institut Pengurusan Penyelidikan dan Perundingan (IPPP) pada tahun 2000 (dinamakan Institut Pengurusan & Pemantauan Penyelidikan pada tahun 2009) untuk menguruskan segala aktiviti penyelidikan dan perundingan bagi mempromosikan hasil penyelidikan dengan lebih berkesan.

Kategori: Universiti Penyelidikan
Laman web rasmi: http://www.um.edu.my

Universiti Sains Malaya (USM)

Universiti Sains Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1969,  merupakan universiti kedua tertua di negara ini.  Sebelum Akta Universiti dikuatkuasakan pada 4 Oktober 1971, Universiti Sains Malaysia dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang.

Pada peringkat awal,  Universiti Sains Malaysia (USM) bermula dengan pengambilan seramai 57 orang pelajar sains.  Sejak itu, USM  membangun dengan pesatnya dan kini  USM mampu menawarkan pelbagai kursus pada  peringkat ijazah pertama dan ijazah tinggi kepada lebih 20,000 orang pelajar.  Kini, USM terkenal sebagai antara universiti tersohor di dalam mahupun di luar negara.

Kategori: Universiti Penyelidikan
Laman web rasmi: http://www.usm.my

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ditubuhkan pada 18 Mei 1970 adalah Universiti ketiga ditubuhkan di Malaysia selepas Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia. Pada awal penubuhannya UKM mempunyai Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Sains dan Fakulti Sastera (diubah kepada Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan pada 1974).

UKM lahir dari hasrat dan aspirasi orang-orang Melayu yang telah wujud semenjak tahun 1930-an menyarankan agar sebuah Universiti yang bertaraf kebangsaan dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya ditubuhkan. Hasrat ini tercapai apabila timbulnya keperluan untuk menampung pelajar-pelajar lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi selepas negara mencapai kemerdekaan.

Kategori: Universiti Penyelidikan
Laman web rasmi: http://www.ukm.my

Universiti Putra Malaysia (UPM)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) telah ditubuhkan pada 29 Oktober 1971, sebagai Universiti Pertanian Malaysia melalui penggabungan  antara Fakulti Pertanian, Universiti Malaya dan Kolej Pertanian Malaya Serdang.  Universiti ini bermula dengan tiga buah fakulti; Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan dan Fakulti Kedoktoran Veterinar dan Sains Peternakan.

Pada tahun 1994, UPM telah memulakan satu rancangan untuk membina universiti masa hadapan yang menyediakan sistem pendidikan yang lebih baik dan terkini terutama dalam pendidikan sains dan teknologi.  Selaras dengan itu, UPM telah berkembang pesat hingga menjadi kampus tanpa sempadan dan melangkaui sempadan kebangsaan.

Kategori: Universiti Penyelidikan
Laman web rasmi: http://www.upm.edu.my/

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang unggul dalam bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi di Malaysia. UTM ditubuhkan pada 14 Mac 1972 dengan nama Institut Teknologi Kebangsaan yang kemudiannya ditukar kepada Universiti Teknologi Malaysia pada 1 April 1975. Kini UTM mempunyai 2 kampus iaitu Kampus Johor  Bahru yang merupakan kampus induk dan kampus cawangan di Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur.

Semenjak konvokesyen yang pertama pada tahun 1972 hingga kini, UTM telah menghasilkan lebih 187,858 orang graduan terutamanya dalam bidang Kejuruteraan dan Teknologi. Ini menjadikan UTM sebagai penyumbang utama tenaga kerja profesional dan separuh profesional kepada negara  hingga kini.

Kategori: Universiti Penyelidikan
Laman web rasmi:​ http://www.utm.my/

UNIVERSITI KOMPREHENSIF

Universiti Teknologi MARA (UITM)

Universiti Teknologi MARA bermula daripada tahun 1956 dengan penubuhan Dewan Latihan RIDA (Rural Industrial Development Authority), sebuah pusat percubaan untuk menyediakan kursus persediaan bagi belia luar bandar yang berpendidikan Inggeris.

Kini UiTM menawarkan sejumlah 138 program pengajian di peringkat Sarjana Muda di pelbagai fakultinya. Pengambilan pelajar bagi kebanyakan program peringkat Sarjana Muda dibuat dua (2) kali setahun. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan meliputi pelbagai bidang seperti perubatan, pergigian, perakaunan, undang-undang, pengurusan, pentadbiran, sains komputer, pentadbiran perniagaan, muzik, perhotelan, kejuruteraan, seni bina dan lain-lain.

Kategori: Universiti Komprehensif
Laman web rasmi: http://www.uitm.edu.my/

Universiti Islam Antarabangsa (UIA)

International Islamic University Malaysia (IIUM) atau lebih dikenali sebagai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menawarkan pelbagai peluang unik kepada pelajar untuk kecemerlangan akademik serta perkembangan kerjaya dan individu. Universiti ini komited terhadap pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam menawarkan program-program pendidikan tinggi dan menganggap menimba ilmu itu sebagai satu ibadah. Dengan menggabungkan sumber ilmu wahyu ke dalam kurikulum, UIAM dapat menyumbang kepada tradisi keintelektualan dan juga peningkatan jatidiri di dalam masyarakat.

UIAM menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di dalam program pengajian serta di dalam operasi hariannya manakala Bahasa Arab pula digunakan di dalam program Sains Kemanusiaan (Kesusasteraan Bahasa Arab) dan Undang-Undang (Shari’ah). Penggunaan dua bahasa ini menggambarkan salah satu daripada misi universiti iaitu pengantarabangsaan.

Kategori: Universiti Komprehensif
Laman web rasmi: http://www.iiu.edu.my/

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Universiti Malaysia Sabah (UMS) ialah universiti awam yang  ke-9 ditubuhkan pada tahun 1994. Ia mula mengambil pelajar pada tahun 1995 dimana bilangan kumpulan pelajar pertamanya ialah seramai 205 orang. UMS kini mempunyai dua kampus iaitu Kampus Induk di Teluk Sepanggar dan juga Kampus Cawangan di Wilayah Persekutuan Labuan dan sebuah Sekolah Pertanian Lestari di Sandakan, Sabah.

UMS telah melakukan transformasi akademik dengan menyaksikan penstrukturan 13 buah sekolah yang sedia ada kepada 10 buah fakulti berkuatkuasa  1 Jun 2014. Transformasi ini adalah bagi mendepani cabaran-cabaran semasa dan akan datang, antaranya globalisasi pendidikan tinggi, pengantarabangsaan pendidikan tinggi dan isu kebolehpasaran graduan.

Kategori: Universiti Komprehensif
Laman web rasmi: http://www.ums.edu.my/

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

UNIMAS merupakan universiti awam kelapan dan yang pertama ditubuhkan sesudah Wawasan 2020 diilhamkan. Bermula dengan kira-kira 30 staf akademik, UNIMAS membuka pintunya kepada kumpulan pertama 118 pelajar pada 8 Ogos 1993. Para pelajar telah didaftarkan di dalam dua fakulti perintis, Fakulti Sains Sosial dan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Dua pusat sokongan akademik telah juga ditubuhkan: Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia, dan Pusat Khidmat Maklumat Akademik.

Kemudahan untuk golongan istimewa juga tidak ketinggalan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang selesa di kampus. Kampus UNIMAS yang mampu menampung 20,000 pelajar akan meneruskan penekanan terhadap teknologi seperti yang diamalkan sebelum ini dengan memberi keutamaan kepada teknologi ICT bukan sahaja dalam bidang pengajaran dan pembelajaran tetapi juga pengurusan. Sehingga kini, jumlah pelajar UNIMAS adalah seramai 13,959 orang manakala kakitangan pula berjumlah 2,042 orang.

UNIVERSITI BERFOKUS

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Universiti Utara Malaysia (UUM) ialah universiti keenam negara yang secara rasminya ditubuhkan pada 16 Februari 1984. UUM juga satu-satunya universiti yang ditetapkan supaya mengkhusus kepada bidang pengurusan sejak awal penubuhannya.

Pada masa kini , UUM mempunyai seramai 30,670 orang pelajar pada peringkat pengajian Ijazah Pertama dan Ijazah Lanjutan. Jumlah tersebut merangkumi 22,932 pelajar penuh masa peringkat Ijazah Pertama, 896 pelajar Program Kerjasama, 2,245 pelajar secara Pengajian Luar Kampus dan 4,597 pelajar Ijazah Lanjutan. Jumlah tersebut juga termasuk pelajar antarabangsa seramai 2,279 orang dari 42 buah negara. UUM mempunyai seramai 1,225 orang staf akademik dan 1,457 orang staf pentadbiran dan sokongan yang sedang berkhidmat di Universiti ini.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.uum.edu.my/

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ditubuhkan pada 1 Mei 1997 berkuat kuasa melalui Warta Kerajaan, P.U.(A) 132 & 133, bertarikh 24 Februari 1997, yang mengandungi dua buah Perintah iaitu Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perbadanan) 1997 dan Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kampus) 1997.

Universiti Pendidikan Sultan Idris mempunyai dua (2) kampus  iaitu Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS) di Tanjong Malim dan Kampus Sultan Azlan Shah (KSAS) di Proton City. Lokasi UPSI sangat strategik yang mana ia menghubungkan antara dua (2) negeri iaitu Negeri Perak Darul Ridzuan dan juga Negeri Selangor Darul Ehsan.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.upsi.edu.my/

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bermula pada 16 September 1993 dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP). Pengisytiharan penukaran nama Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP) kepada Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) telah diumumkan oleh Y.B. Menteri Pendidikan Malaysia pada 12 April 1996 sebagai mengiktiraf sumbangan dan kecemerlangannya dalam menangani isu pembangunan sumber manusia dalam bidang teknikal di negara ini.

Pada 30 September 2000, Y.B. Menteri Pendidikan Malaysia telah mengisytiharkan penetapan taraf ITTHO kepada Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Pengiktirafan ini telah meletakkan KUiTTHO setaraf dengan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) lain di negara ini dan pada 1 Februari 2007 KUiTTHO telah bertukar nama kepada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) hasil penjenamaan semula semua Kolej Universiti di seluruh Malaysia.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.uthm.edu.my/

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) merupakan Universiti Awam (UA) yang ke-14 yang ditubuhkan pada 1 Disember 2000 dan merupakan universiti teknikal awam pertama di Malaysia. Universiti ini kini beroperasi di tiga (3) buah kampus iaitu Kampus Induk yang terletak di Durian Tunggal, Kampus Teknologi di Ayer Keroh dan Kampus Bandar yang terletak di Pusat Bandaraya Melaka Bersejarah.

UTeM mempunyai tujuh (7) buah Fakulti dan satu (1) Institut yang menawarkan program pengajian di dalam bidang Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat serta Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan sama ada di peringkat Prasiswazah (program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda) dan Pascasiswazah (program Sarjana dan Kedoktoran).

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.utem.edu.my/

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) telah diluluskan penubuhannya oleh Jemaah Menteri pada 25 Julai 2001. Pada 1 April 2002, Institusi Pengajian Tinggi Awam ke-17 ini mula beroperasi kampus sementara di Kubang Gajah, Arau, Perlis. Setelah lima tahun bertapak di bumi Perlis, universiti ini telah dijenamakan semula daripada KUKUM kepada UniMAP pada 1 Februari 2007.

Kampus induk UniMAP terletak di dua lokasi iaitu di Pauh Putra  dan di Sg. Chuchuh yang masih di peringkat pembangunan. Buat masa ini, kampus UniMAP masih bersifat kampus yang bertaburan (distributed) dan beroperasi di beberapa lokasi kampus lain seperti di Kangar, Jejawi dan lain.-lain. Setiap kampus dihubungkan dengan kemudahan perkhidmatan bas.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.unimap.edu.my/

Universiti Malaysia Terengganu

Universiti Malaysia Terengganu bermula dari Pusat Perikanan dan Sains Samudera di bawah payung Universiti Putra Malaysia bertempat di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu yang menyediakan kemudahan latihan kepada para pelajar Program Perikanan dan Sains Samudera dan kemudahan penyelidikan kepada pensyarah.  Perpindahan Fakulti Perikanan dan Sains Samudera, Universiti Putra Malaysia (UPM) dari Serdang ke Kuala Terengganu telah melahirkan kampus cawangan yang dinamakan Universiti Putra Malaysia cawangan Terengganu (UPMT) pada Jun 1996 dan nama fakulti telah diubah kepada Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi.  Turut ditubuhkan ialah Fakulti Sains dan Sastera Ikhtisas serta Pusat Pengajian Matrikulasi.

Sejak penubuhannya, Universiti Malaysia Terengganu telah melalui transformasi yang hebat dari sebuah Kolej Universiti yang kurang dikenali kepada sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang berjaya dengan program-program pra dan pasca siswazahnya dan cemerlang melakar nama di persada dunia dalam bidang penyelidikan sains, teknologi dan pengurusan sumber alam.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.umt.edu.my/

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Menyahut seruan kerajaan menuju kearah Negara Berpendapatan Tinggi, UMK meneruskan usaha kerajaan Malaysia untuk membantu mempertingkatkan sumber modal insan bagi memacu pembangunan Negara. Bermula dengan kewujudannya pada tahun 2007, tanpa menoleh kebelakang, UMK terus menggorak langkah untuk meneraju pendidikan keusahawanan terunggul di Malaysia bagi melahirkan graduan yang serba boleh.

UMK bersedia untuk menawarkan program yang berkualiti serta memenuhi kehendak pasaran. Bermula dari empat program asal (Teknologi Kreatif, Warisan, Keusahawanan & Perdagangan dan Sains Gunaan – Keusahawanan Teknologi Pertanian), kini UMK menawarkan 24 program terkini dan relevan yang ditawarkan di tujuh buah fakulti dan akan berkembang selaras dengan perkembangan semasa.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.umk.edu.my/

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Malaysia Pahang (UMP) adalah sebuah universiti teknikal yang yang ditubuhkan pada tahun 2002. UMP menawarkan pelbagai program teknikal berteraskan Kejuruteraan dan Teknologi. Dalam bidang penyelidikan pula, universiti memberi tumpuan kepada penyelidikan gunaan dan projek-projek industri dengan industri setempat bagi memperkayakan pengajaran dan pembelajaran di samping mempromosikan aktiviti-aktiviti pengkomersialan produk penyelidikan. UMP komited dalam membangunkan sumber kapital manusia dan teknologi untuk memenuhi keperluan industri serta menyumbang kepada pembangunan negara.

Fokus utama UMP ialah membangunkan sumber manusia dan teknologi yang relevan dengan keperluan industri terutamanya dalam bidang Kejuruteraan Kimia dan Industri Bioteknologi serta Kejuruteraan Automotif dan Pembuatan.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.ump.edu.my/

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merupakan Universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia dan merupakan Universiti Awam (UA) yang ke-12.

USIM beroperasi di Kampus Tetapnya di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. Sementara itu, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dan Fakulti Pergigian pula beroperasi di Kampus Cawangan Pandan Indah, Kuala Lumpur.  Hospital yang digunakan untuk tujuan pembelajaran adalah Hospital Ampang, Selangor, Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, Pahang serta Hospital -hospital Tampin dan Jelebu, Negeri Sembilan. Kampus USIM di Nilai terletak kira-kira 20 minit dari KLIA, 30 minit ke Putrajaya dan 40 minit ke Kuala Lumpur.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.usim.edu.my/

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) adalah merupakan salah sebuah Universitii  Awam (UA) yang terletak di negeri Terengganu Darul Iman. Universiti ini menawarkan pelbagai kursus di peringkat pengajian asasi, diploma, ijazah sarjana muda dan ijazah tinggi (sarjana dan doktor falsafah).

UniSZA melaksanakan sistem pengajian berpandukan sistem semester.  Tahun akademik dibahagikan kepada dua (II)  semester dan semester III (Semester Khas) yang diadakan dalam masa cuti akhir tahun akademik.

Kemasukan pelajar UniSZA adalah satu kali setahun  iaitu bagi program Diploma kategori SPM/Setaraf pada bulan Jun dan program Ijazah Sarjana Muda kategori STPM/Setaraf pada September setiap tahun.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi:​ http://www.unisza.edu.my/

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian diperingkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang telah di wartakan pada 10 November 2006.

Walaupun UPNM akan memulakan pengambilan kumpulan pertama pelajarnya pada sesi 2007/2008, sebenarnya ia telah mempunyai pengalaman mengendalikan program pengajian di peringkat Sarjana Muda selama 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan Universiti Teknologi Malaysia.

Seramai lebih kurang 1017 graduan telah dikeluarkan dalam tiga (3) bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan. Di samping memperoleh kelayakan profesional, semua graduan akan di tauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka akan berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat, Tentera Laut DiRaja Malaysia dan Tentera Udara DiRaja Malaysia.

Kategori: Universiti Berfokus
Laman web rasmi: http://www.upnm.edu.my/

35

UNIVERSITI SWASTA 

 1. Universiti AIMST (AIMST), Bedong, Kedah
 2. Universiti Antarabangsa Al-Madinah (MEDIU), Shah Alam, Selangor
 3. Universiti Antarabangsa Albukhary (AIU), Alor Setar, Kedah
 4. Universiti Antarabangsa INTI (INTI IU), Nilai, Negeri Sembilan
 5. Universiti Antarabangsa UNITAR (UNITAR), Kelana Jaya, Selangor
 6. Universiti Automotif DRB-HICOM Malaysia (DHU), Pekan, Pahang
 7. Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 8. Universiti Islam Malaysia (UIM), Cyberjaya, Selangor
 9. Universiti Multimedia (MMU), Cyberjaya, Selangor
 10. Universiti Pengurusan dan Sains (MSU), Shah Alam, Selangor
 11. Universiti Perdana (PU), Serdang, Selangor
 12. Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 13. Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (MUST), Petaling Jaya, Selangor
 14. Universiti Selangor (UNISEL), Bestari Jaya, Selangor
 15. Universiti Sunway (SYUC), Subang Jaya, Selangor
 16. Universiti Taylor's (TAYLOR), Subang Jaya, Selangor
 17. Universiti Terbuka Malaysia (OUM), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 18. Universiti Terbuka Wawasan (WOU), Georgetown, Pulau Pinang
 19. Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing (LUCT), Cyberjaya, Selangor
 20. Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Tronoh, Perak
 21. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Kajang, Selangor
 22. Universiti Tun Abdul Razak (UniRAZAK), Petaling Jaya, Selangor
 23. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampar, Perak
 24. Universiti UCSI (UCSI), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

KOLEJ UNIVERSITI 

 1. Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM), Kuala Sungai Baru, Melaka
 2. Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (TARUC), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 3. Kolej Universiti Selatan (SUC), Skudai, Johor
 4. Kolej Universiti New Era (NEUC), Kajang, Selangor
 5. Kolej Universiti Pengurusan dan Keusahawanan Binary (BUCME), Puchong, Selangor
 6. Kolej Universiti AgroSains Malaysia (UCAM), Melaka
 7. Kolej Universiti Antarabangsa Cosmopoint (CiUC), Malaysia
 8. Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya (CUCMS), Cyberjaya, Selangor
 9. Universiti HELP (HELP), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 10. Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech (IUCTT), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 11. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kajang, Selangor
 12. Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Sungai Petani, Kedah
 13. Kolej Universiti Linton (UCL), Mantin, Negeri Sembilan
 14. Kolej Universiti TATI (TATi), Kemaman, Terengganu
 15. Kolej Universiti Darul Quran Islamiah (KUDQI), Kuala Terengganu, Terengganu
 16. Kolej Universiti Metropolitan Kuala LumpurKuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 17. Kolej Universiti Shah Putra (SHAHPUTRA), Kuantan, Pahang
 18. Kolej Universiti KDU (KDU), Petaling Jaya, Selangor
 19. Kolej Universiti Hospitaliti BERJAYA (BERJAYA UCH), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 20. Kolej Universiti Sains dan Teknologi CITY (CITY UC), Petaling Jaya, Pulau Pinang
 21. Kolej Universiti Mahsa (MAHSA), Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
 22. Kolej Universiti Sains Kesihatan Masterskill (MASTERSKILL), Malaysia
 23. Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan (NIUC), Malaysia
 24. Kolej Universiti KPJ (KPJUC), Malaysia
 25. Kolej Sains Perubatan Antarabangsa Pusrawi (PICOMS), Malaysia
 26. Kolej Universiti Bestari, (UC BESTARI), Malaysia
 27. Kolej Universiti Lincoln ( LUC ), Kelana Jaya, Malaysia

KOLEJ SWASTA

 1. Akademi Digital Animasi Dan Media
 2. Akademi HELP
 3. Akademi IMH
 4. Akademi Kejururawatan Gleneagles
 5. Akademi Kejururawatan Tung Shin
 6. Akademi Kewartawanan & Komunikasi Hanxing
 7. Akademi Kreatif
 8. Akademi Latihan Penerbangan Asia Pacific
 9. Akademi Laut Malaysia (ALAM)
 10. Akademi Perbankan Malaysia
 11. Akademi Seni & Muzik Yamaha
 12. Akademi Seni Equator
 13. Akademi Seni Komunikasi The One
 14. Akademi Seni Lukis Dasein
 15. Akademi The One Penang
 16. Akademi YES
 17. G. Institute of Real Estate
 18. Institusi Pengajian Tinggi PRIME
 19. Institut Akauntan KTC
 20. Institut Antarabangsa IQRA
 21. Institut Assyifa' & Sains Kesihatan Bersekutu
 22. Institut Bahasa Teikyo
 23. Institut Bakeri Malaysia
 24. Institut CECE
 25. Institut Citipro
 26. Institut De La Salle
 27. Institut Eksekutif
 28. Institut EU
 29. Institut FMM
 30. Institut Goon
 31. Institut Hospitaliti YPJ
 32. Institut I-Systems
 33. Institut Insuran Malaysia
 34. Institut Jati
 35. Institut Kejuruteraan Audio SAE
 36. Institut Kesihatan Sains dan Kejururawatan Pantai Melaka
 37. Institut Kojadi
 38. Institut KOMPAS
 39. Institut Latihan & Pembangunan
 40. Institut Latihan dan Pendidikan RANACO (RETI)
 41. Institut Makanan Malaysia
 42. Institut Jerman-Malaysia
 43. Institut Media Integratif Malaysia (MIIM)
 44. Institut Megatech
 45. Institut Mentari
 46. Institut Methodist Pilley
 47. Institut Moden Montessori
 48. Institut Nasional Sains Oftalmik
 49. Institut Nirwana
 50. Institut Omega
 51. Institut Optopreneur
 52. Institut Pelaburan PNB
 53. Institut Pengajian Global (GIS)
 54. Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis
 55. Institut Pengurusan & Teknologi Utara (IPTURA)
 56. Institut Pengurusan dan Teknologi Antarabangsa
 57. Institut Pengurusan Dinamik
 58. Institut Pengurusan Global
 59. Institut Pengurusan Maxcel
 60. Institut Pengurusan MIM-INTI
 61. Institut Pengurusan Yelex
 62. Institut Perniagaan PAAC
 63. Institut Prima Bestari
 64. Institut Profesional Axismatics
 65. Institut Profesional Baitulmal
 66. Institut Quantum
 67. Institut Sains & Teknologi Darul Takzim (INSTEDT)
 68. Institut Sains dan Pengurusan
 69. Institut Sains Kesihatan Bersekutu Bukit Merah Laketown (BMLIAHS)
 70. Institut Sains Kesihatan DSH
 71. Institut Sains Perubatan Mantin
 72. Institut Seni Lukis Malaysia
 73. Institut Seni Neo-Art
 74. Institut Seni PIA
 75. Institut Seni Sabah
 76. Institut Sinaran
 77. Institut Teknologi & Pengurusan Leboh Victoria
 78. Institut Teknologi Audio Ocean
 79. Institut Teknologi Bandaraya Antarabangsa
 80. Institut Teknologi Butterworth
 81. Institut Teknologi Cybertek
 82. Institut Teknologi Ibnu Sina
 83. Institut Teknologi Imperia
 84. Institut Teknologi Info-Sains Mahir
 85. Institut Teknologi Kreatif LimKokWing
 86. Institut Teknologi Maklumat Asia
 87. Institut Teknologi Maklumat Nusantara
 88. Institut Teknologi Maritim Netherlands (NMIT)
 89. Institut Teknologi MIDAS
 90. Institut Teknologi Pasifik
 91. Institut Teknologi Perak
 92. Institut Teknologi Perindustrian YPJ
 93. Institut Teknologi Pertama
 94. Institut Teknologi Petroleum Petronas (INSTEP)
 95. Institut Teknologi RIAM
 96. Institut Teknologi Sarawel
 97. Institut Teknologi Silicon
 98. Institut Teknologi Suria
 99. Institut Teknologi TMC
 100. Institutut Perdagangan Kapar
 101. Kolej ACE
 102. Kolej Aesthetik Antarabangsa Clara
 103. Kolej Al Sinnar
 104. Kolej ALC
 105. Kolej Alfa
 106. Kolej Aman Batu Pahat
 107. Kolej Antarabangsa Almacrest
 108. Kolej Antarabangsa Bandaraya
 109. Kolej Antarabangsa Crescendo
 110. Kolej Antarabangsa Cyberjaya
 111. Kolej Antarabangsa Cyberlynx
 112. Kolej Antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI)
 113. Kolej Antarabangsa Etica
 114. Kolej Antarabangsa Excelpolitan
 115. Kolej Antarabangsa FAZLEY
 116. Kolej Antarabangsa Flamingo
 117. Kolej Antarabangsa FTMS
 118. Kolej Antarabangsa Genting Inti
 119. Kolej Antarabangsa Geomatika
 120. Kolej Antarabangsa Granada
 121. Kolej Antarabangsa Greencity (dahulu dikenali: Kolej Antarabangsa Oren)
 122. Kolej Antarabangsa Hospitaliti dan Pelancongan LEGEND
 123. Kolej Antarabangsa IKIP
 124. Kolej Antarabangsa Impiana
 125. Kolej Antarabangsa Inovatif
 126. Kolej Antarabangsa KBU
 127. Kolej Antarabangsa Kejururawatan Dan Sains Kesihatan KPJ
 128. Kolej Antarabangsa Kemajuan Pelancongan
 129. Kolej Antarabangsa KFCH
 130. Kolej Antarabangsa Langkawi
 131. Kolej Antarabangsa Malvern
 132. Kolej Antarabangsa Metro Prima
 133. Kolej Antarabangsa Nightingale
 134. Kolej Antarabangsa Oakland
 135. Kolej Antarabangsa Pengurusan Hotel YTL
 136. Kolej Antarabangsa Plaza
 137. Kolej Antarabangsa Putra
 138. Kolej Antarabangsa Putra Intelek
 139. Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka (MICOST)
 140. Kolej Antarabangsa Sains Kesihatan (ICHS)
 141. Kolej Antarabangsa Seafield
 142. Kolej Antarabangsa Sedaya Sarawak
 143. Kolej Antarabangsa TAJ
 144. Kolej Antarabangsa Teknologi dan Profesional
 145. Kolej Antarabangsa Teknologi Inovasi Mutiara
 146. Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak
 147. Kolej Antarabangsa Travex
 148. Kolej Antarabangsa Victoria
 149. Kolej Antarabangsa Victoria Bandar Tasik Puteri
 150. Kolej Antarabangsa Westminster
 151. Kolej Antarabangsa Windfield
 152. Kolej Antarabangsa Windfield
 153. Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka
 154. Kolej ASA
 155. Kolej ATC
 156. Kolej ATI (Institut Pelancongan ASIA)
 157. Kolej Automotif TEKAT
 158. Kolej Bandar
 159. Kolej Bayu
 160. Kolej Bersepadu Sains Kesihatan Nasional
 161. Kolej Binary
 162. Kolej Bostonweb
 163. Kolej Brickfields Asia
 164. Kolej Consist
 165. Kolej Cyber Putra
 166. Kolej Dar Al-Hikmah
 167. Kolej DiKA
 168. Kolej Disted
 169. Kolej Eastern
 170. Kolej Edu Train
 171. Kolej Elitejaya
 172. Kolej Excel (Pusat Pengurusan TL)
 173. Kolej Fajar
 174. Kolej FTMS
 175. Kolej Gemilang
 176. Kolej Han Chiang
 177. Kolej Hillciti
 178. Kolej I-Systems
 179. Kolej IACT (International Advertising, Communication and Technology)
 180. Kolej IBS MIRI
 181. Kolej IJN
 182. Kolej Informatics Kuala Lumpur
 183. Kolej Integrasi Kejururawatan dan Kesihatan Bersekutu
 184. Kolej Internexia
 185. Kolej INTI
 186. Kolej Islam Antarabangsa
 187. Kolej Islam As-Sofa
 188. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
 189. Kolej Al-Quran Terengganu (dulu, Kolej Yayasan Terengganu - KYT)
 190. Kolej Islam Johor
 191. Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
 192. Kolej Islam Sains Dan Teknologi
 193. Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB)
 194. Kolej ITA
 195. Kolej ITJ
 196. Kolej Jamiah Islamiah Putra (Kolej JAIPUTRA)
 197. Kolej Jaya Bakti
 198. Kolej KDU
 199. Kolej Kejururawatan Adventist
 200. Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Nilam
 201. Kolej Kejururawatan Dan Sains Kesihatan Berjaya
 202. Kolej Kejururawatan dan Sains Kesihatan Seri Manjung
 203. Kolej Kejururawatan dan Sains Kesihatan Sime Darby
 204. Kolej Kejururawatan Hospital Fatimah
 205. Kolej Kejururawatan Lam Wah Ee
 206. Kolej Kejururawatan Murni
 207. Kolej Kejururawatan PUSRAWI
 208. Kolej Kejururawatan Tun Tan Cheng Lock
 209. Kolej Kemahiran Minda Isbauk
 210. Kolej Kepimpinan Eksekutif Limkokwing
 211. Kolej Keris
 212. Kolej Kesihatan Sains Dan Kejururawatan Pantai
 213. Kolej Ketengah
 214. Kolej KIST
 215. Kolej Komersial Kinabalu
 216. Kolej Laila Taib
 217. Kolej Legenda
 218. Kolej Life
 219. Kolej Majujaya
 220. Kolej Mantissa
 221. Kolej Masa
 222. Kolej Maxwell Ipoh
 223. Kolej Methodist Kuala Lumpur
 224. Kolej Metropoint
 225. Kolej Metropolitan
 226. Kolej Multimedia
 227. Kolej Multimedia Antarabangsa
 228. Kolej Multimedia InHouse
 229. Kolej Mutiara
 230. Kolej Muzik Antarabangsa (ICOM)
 231. Kolej Negeri
 232. Kolej Oasis
 233. Kolej Olympia
 234. Kolej Optima
 235. Kolej Otomotif TOC
 236. Kolej Pacific Kuantan
 237. Kolej Perkembangan Awal Kanak-kanak (KPAKK)Damansara Damai, Bukit Merah
 238. Kolej Pendidikan Perdana (KOPEDA)
 239. Kolej Penerbangan Admal
 240. Kolej Penerbangan Antarabangsa GGIFA
 241. Kolej Pengajian Siswazah Segi
 242. Kolej Pengajian Tinggi Islam Johor (MARSAH)
 243. Kolej Pengajian Tinggi Raffles
 244. Kolej Pengurusan Astin
 245. Kolej Pengurusan Penerbangan
 246. Kolej Pengurusan Perniagaan Kotaraya
 247. Kolej Perdana
 248. Kolej Pergigian Antarabangsa Pulau Pinang
 249. Kolej Perubatan Komplementari Melaka
 250. Kolej Perubatan Melaka-Manipal
 251. Kolej Perubatan Pulau Pinang
 252. Kolej Poly-Tech Mara (KPTM) [3]
 253. Kolej Portman
 254. Kolej Pratique Asia
 255. Kolej Presiden (Kolej Lincoln Asia Pasifik)
 256. Kolej Profesional dan Pengurusan KLIA
 257. Kolej Profesional Mara (KPM)
 258. Kolej PSDC
 259. Kolej PTPL (Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan)
 260. Kolej Putra
 261. Kolej Ranger Melaka
 262. Kolej Reach (Institut Teknologi Informasi)
 263. Kolej Reliance
 264. Kolej Reliance Pulau Pinang
 265. Kolej Renaissance
 266. Kolej Restu
 267. Kolej Rima
 268. Kolej Sacred Heart Sibu
 269. Kolej Sains Kesihatan Aseana
 270. Kolej Saito
 271. Kolej SAL
 272. Kolej SATT
 273. Kolej Sedamai
 274. Kolej SEGI
 275. Kolej Seni dan Reka PJ
 276. Kolej Seni dan Teknologi HELP
 277. Kolej Seni Kreatif Snips
 278. Kolej Sentral
 279. Kolej SIDMA (Institut Pengurusan Dinamik, Sabah)
 280. Kolej Sinar
 281. Kolej Sri
 282. Kolej Sri Ayu
 283. Kolej Stamford
 284. Kolej Strategy
 285. Kolej Sunway
 286. Kolej Suria
 287. Kolej Surya
 288. Kolej Syuen
 289. Kolej TAFE
 290. Kolej Taylor's Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan
 291. Kolej Taylor’s Sri Hartamas
 292. Kolej Teknologi Alpha
 293. Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint
 294. Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics
 295. Kolej Teknologi Dan Senireka RENG
 296. Kolej Teknologi Darulnaim
 297. Kolej Teknologi MEA
 298. Kolej Teknologi Park Malaysia
 299. Kolej Teknologi Pulau
 300. Kolej Teknologi SEGI
 301. Kolej Teknologi Sentral Pulau Pinang
 302. Kolej Teknologi Timur
 303. Kolej Teknologi Unified
 304. Kolej Teknologi YPC-ITWEB
 305. Kolej Tertiari Lanjutan Kemayan
 306. Kolej TESDEC (Kolej Sri Iman)
 307. Kolej Timur Barat
 308. Kolej Unikop
 309. Kolej UNITI
 310. Kolej Vision
 311. Kolej WIM
 312. Kolej WIT
 313. Kolej Yayasan Sabah (KYS) [4]
 314. Kolej Yayasan UEM
 315. Kolej / Maahad Hafiz Klang
 316. Pusat Bahasa Antarabangsa ELS
 317. Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang (PSDC)
 318. Rima Secretarial Finishing College
 319. Rimbunan Hijau Academy
 320. Sekolah Perniagaan AMC

Dengan senarai universiti & kolej yang ada di Malaysia ini, bolehlah anda membuat perancangan untuk diri sendiri atau pun anak-anak untuk meletakkan mereka di universiti yang mana yang terbaik untuk mereka. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.